Geopark – šance pro region

Byl opět mezinárodní projekt spolupráce tentokrát se švédským partnerem Leader DalÄvarna. Zaměřením projekt navazoval na předchozí úspěšný projekt mezinárodní spolupráce G E O P A R K -  POZNÁNÍ, ROZVOJ, SJEDNOCENÍ s italskou GAL Valle del Crocchio. Projekt měl přiblížit obyvatelům i návštěvníkům regionu Geoparku Český ráj  jeho unikátní geologické hodnoty prostřednictvím nově vybudovaných venkovních   expozic. Zvýšit zájem o přírodní, vlastivědné i historické bohatství regionu především u mladé generace prostřednictvím pořádaných besed. Problematika geoparku a jeho udržitelnosti byla diskutována na  workshopech a exkurzích v Čechách i ve Švédsku. Propagací regionálních výrobců projekt nezapomíná na lidskou činnost, která neodmyslitelně patří k území a dotváří jej.

celý článek
Novinky z Geoparku Český ráj

Novinky z Geoparku Český ráj

News from Geopark Bohemia paradise

Geopark Český ráj v roce 2016

 

Po dokončení série venkovních expozic, které návštěvníky detailně informují nejen o neuvěřitelné geologické rozmanitosti jednotlivých oblastí geoparku, ale i o dalších historických či kulturních zajímavostech, činnost našich pracovníků neustrnula. V první polovině loňského roku jsme připravili a úspěšně podali žádost o rozšíření hranic o oblast na jih od Jičína. Toto rozšíření vyřešilo několik anomálií – jednak zahrnuje město Jičín jako takové, které je, se svým nádherným historickým centrem, přirozenou jihovýchodní branou geoparku, a také jižní část Jičínského vulkanického pole. Nově se tak v našich hranicích nachází celá řada sopečných vrcholů, mezi jinými například Veliš, Čeřovka a Svatá Anna.

 

Dne 2. července 2015 nás nečekaně opustil duchovní otec a dlouholetý ředitel geoparku Český ráj, RNDr. Tomáš Řídkošil. Jeho náhlý odchod přinesl dílčí změny v managementu, neovlivnil však chod celé organizace. Z jeho vizí a nápadů bude geopark čerpat ještě celou řadu let.

 

Naši pracovníci prezentovali a prezentují geopark jak po České republice, tak v zahraničí – ať už na mezinárodních setkáních zástupců Sítě světových geoparků UNESCO, jejímž členem je Český ráj již od roku 2005 (v loňském roce ve Francii a Finsku, letos v Baskicku), na odborných geologických konferencích či seminářích (vulkanologický kongres ve Španělsku, jeho příští ročník bude hostit náš geopark), nebo například při cyklu přednášek po Slovenských vysokých školách. Díky společnému výstavnímu stánku Evropských geoparků jsme naše území též představili na prestižním veletrhu cestovního ruchu ITB v Berlíně letos na jaře.

 

Na výstavě věnované smutnému výročí sesuvu a tragické povodni v Apuánských Alpách, která v těchto měsících právě probíhá, se její návštěvníci mohou seznámit také s obdobnou událostí z našeho geoparku – letos si připomínáme 90. výročí sesuvu v Příhrazských skalách u obce Dneboh. Tomuto sesuvu byl též věnován letošní týden seminářů, workshopů a exkurzí, který jsme spolu s našimi kolegy pořádali ve dnech 23. – 27. 5. 

 

A na co se mohou naši návštěvníci těšit v následujících týdnech či měsících? V sobotu 4. 6. dojde ke slavnostnímu otevření 6 geologických zastavení, která budou návštěvníky informovat o zajímavostech krajiny mezi městem Semily as naším nejvyšším sopečným vrchem – Kozákovem.

 

S kolegy z České geologické služby připravujeme instalaci panelů s rozšířenou realitou, která ve spojení s moderními informačními technologiemi našim návštěvníkům poutavě přiblíží geologické jevy a procesy. První takovýto panel se objeví na Troskách v nejbližších týdnech a seznámí geoturisty s průběhem vzniku tohoto již na první pohled výjimečného vulkánu.

 

Geopark Bohemian Paradise in 2016

 

 After completing a series of outdoor geo-expozitions providing visitors with detailed information, not only about the incredible geological diversity of the Geopark territories, but also about other historical and cultural attractions, the activities of our employees didn‘t stagnate. In the first half of last year, we prepared and successfully submitted a request for the designation of South Jicin as part of the Geopark territory. This extension has solved several anomalies; firstly, it now includes the city itself with its beautiful historical center, which has become a natural Southeastern gateway into the Geopark. Secondly, it includes the Southern part of the Jičín volcanic field. As a result, we can now find in the territory numerous volcanic peaks, including, for example Veliš, Čeřovka and Svatá Anna.

 

 

 

 On 2nd July 2015, Mgr. Tomáš Řídkošil, a spiritual father and longtime director of the Geopark Bohemian Paradise unexpectedly passed away. His sudden passing brought some changes in management, but did not affect the organization’s activities. His vision and ideas will inspire the Geopark for years.

 

Our staff has been exhibiting the Geopark and will continue to do so not only in the Czech Republic but also at a number of events abroad; at international meetings of the Network of World Geoparks UNESCO representatives (last year in France and Finland, this year in Basque Country), of which Bohemian Paradise has been a member since 2005; at geological expert conferences or seminars (such as this year‘s Volcano Congress taking place in Spain, which our Geopark will be hosting next year); or, for example, at a series of lectures in Slovak universities.

 

Thanks to the European Geoparks joint exhibition stand, our Geopark was also able to participate in the prestigious tourism fair ITB in Berlin this past Spring.

 

At an exhibition taking place in the current months dedicated to the sad anniversary of the tragic landslide and flood in the Apuan Alps, visitors can be introduced to a similar event that took place in our Geopark - the 90th anniversary of the landslide in Prihraz roks near the village of Dneboh. This year's week of seminars, workshops and excursions held by our colleagues between 23rd – 27th May was also dedicated to this landslide.

 

And what can our visitors look forward to in the coming weeks and months? On Saturday 4th June, there is the grand opening of six geological stops that will inform visitors of the attractions of the landscape between the town Semily and our highest volcanic peak - Kozákov.

 

We are preparing an installation of augmented reality panels together with colleagues from the Czech Geological Survey, which, combined with modern information technologies, will describe geological phenomena and processes to our visitors in an interesting manner. The first such panel will appear at Trosky in the coming weeks and will inform geotourists of the evolution of this awe-inspiring volcano.

 

 

 

 

 

 

 

 

celý článek

Setkání s partnery ve Švédsku

Výměna zkušeností mezi partnery MAS "Přiďte pobejt!" o.s., OPS pro Český ráj, MAS Brana do Českého ráje a švédskou Leader DalALwarna proběhla na území ČR a ve švédském Rattviku.

Pro švédského partnera byla připravena konference formou workshopu s exkurzí na téma: Jaké organizace fungují v regionu, jak spolupracují, jaké jsou vlastnické vztahy. Obchodní model geoparku a příklady jeho financování, zapojení různých aktérů do jeho budování. Jak vyškolit geoprůvodce a jak je certifikovat. Jak prodávat geopark - marketing.

 

 

celý článek

Setkání s partnery v Českém ráji

První setkání všech 4 partnerů v rámci projektu proběhlo v Českém ráji. Lektoři ze Švédska připravili prezentace se zkušenostmi ze své země na téma: Prezentace regionu do zahraničí. ochrana přírody, turismus pro seniory, aj.... . Přednášky byly určeny pro širokou veřejnost, ale i představitele veřejné zprávy, organizací zabývající se cestovním ruchem a ochranou přírody. Zváni byli i podnikatelé v cestovním ruchu.

 

celý článek

Besedy s dětmi

MAS "Přiďte pobejt!" každoročně připravuje v dubnu Den Země určený pro děti základních škol z okolí. V rámci projektu bude Den Země také věnován geologickému dědictví. Odborní lektoři přiblíží žákům geologii, ochranu přírody, geologickou historii. 

celý článek

Venkovní geoexpozice

Partneři v rámci projektu vystavěli osm venkovních geoexpozic, jejichž společným tématem je příběh kamene.

MAS ,,Přiďte pobejt!“ se v expozici v Čisté u Horek zaměřila na sopečnou činnost a v Jilemnici připomenula zakladatele oboru ložiskové geologie, prof. Františka Pošepného.

Obecně prospěšná společnost pro Český ráj nechala zbudovat odpočinkové místo u hřbitova v Kacanovech s expozicí věnované pískovci.  Další zastavení poskytuje informace o sopečném vrchu Vyskeř. Geoexpozice na návsi v Olešnici se věnuje geologicky hodnotné okolní krajině, která vznikla mezi pískovci a čediči.

MAS Brána do Českého ráje v geoexpozici v Libuni seznamuje návštěvníky s nepředstavitelně dlouhým geologickým časem, v Nové Pace se zkamenělými prvohorními rostlinami  a v lomu v Tatobitech s významem zpracování kamene v historii obce.

Více informací o geoexpozicích naleznete v přiloženém letáku.

celý článek

Karty regionálních výrobců

V rámci projektu byly vytištěny karty regionálních výrobců a řemeslníků, kteří se svou výrobou odlišují, využívají místní produkty nebo mají historické kořeny a posilují identitu regionu. Naleznete zde informsci o výrobci včetně kontaktů s přiblyžnou lokalizací. Karty je možné použít jako hru pexeso.

celý článek

Regionální učebnice

MAs Brána do Českého ráje a OPS pro Český ráj v rámci projektu vydali regionální učebnici vlastivědy pro žáky sedmých tříd. Učebnice je k nahlédnutí níže.

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova