4. 1 OTEVŘENÁ ŠKOLA

Oblast Otevřená škola je naplňována několika dílčími aktivitami. Cílem těchto aktivit je škola, která je otevřená novým trendům ve vzdělávání, novým metodám zvyšování kompetencí u dětí, žáků a pedagogů a otevřená pro spolupráci s dotčenými subjekty.

4.1.1 Klima školy

Cílem této aktivity jsou akce zaměřené na zlepšování klimatu školy, kultury školy, učení žáků, schopnosti umět se učit a přebírat odpovědnost za vlastní vzdělávání. Realizace aktivity je rozdělana do dvou částí - pro první a druhý stupeň a zajišťují ji odborní lektoři.

Ve školním roce 2018/2019 se aktivity účastnily tyto školy:

 

1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ

ZŠ a MŠ Studenec

ZŠ a MŠ Studenec

ZŠ a MŠ Roztoky u Jilemnice

ZŠ a MŠ Josefa Šíra Horní Branná

ZŠ a MŠ Josefa Šíra Horní Branná

ZŠ Komenského 288, Jilemnice

ZŠ Komenského 288, Jilemnice

x

4.1.2 Klub ředitelů

Cílem této aktivity je uspořádat 2x za rok dvoudenní setkání ředitelů ZŠ a MŠ, které bude fungovat jako efektivní nástroj komunikace, výměny informací a zkušeností. Umožní také snadnější navázání spolupráce při řešení aktuálních problémů škol. Tato setkání sou doplněna o semináře, workshopy, které jsou realizovány dle aktuálních potřeb škol. S ohledem na trvání školního roku se počítá se dvěma setkáními (pravděpodobně v jarním a podzimním termínu prázdnin).

 

 

4.1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Cílem této aktivity je realizace vzdělávacích aktivit pro pedagogy ZŠ, které vzejdou na základě jejich požadavků a dle aktuálních potřeb.

Tipy na vzdělávací aktivity (semináře, workshopy apod.) mohou pedagogové vyplňovat do sdílené tabulky.

Zde naleznete proběhlé aktivity.

4.1.4 Setkávání malotřídek

Cílem této aktivity je setkávání, výměna zkušeností a vzdělávání pro pedagogy z malotřídních škol. S ohledem na specifický charakter těchto škol a relativně malé území našeho projektu jsme se spojili s ORP Vrchlabí (MAP pro SO ORP Vrchlabí II) a setkávání malotřídek tak probíhá na celém území Krkonoš. Za MAP Jilemnicko II. jsou zapojeny všechny (5) malotřídní školy. Aktivita je realizována 2x ročně (jaro, podzim) po celou dobu trvání implementačních aktivit. Setkání sekoná vždy v jedné z malotřídních škol.

 

 

4.1.5 Odborná pedagogická literatura

4.1.5 Odborná pedagogická literatura

Cílem aktivity je pořídit odbornou pedagogickou literaturu pro ZŠ, MŠ, ZUŠ, aby měli pedagogové k dispozici aktuální odbornou literaturu na každé škole pro svoji potřebu. Pořizovaná literatura musí naplňovat daná témata MAPu (povinně volitelná a volitelná) a příslušné oblasti (Inkluzivní vzdělávání, Otevřená škola, Předškolní vzdělávání, Rozvoj gramotností a kompetencí, Kompetence pro demokratickou kulturu, Regionální identita – spolupráce s komunitou, Polytechnické vzdělávání, Tvořivost, iniciativa a podnikavost, Kariérové poradenství).

S nabídkou pořízení odborné literatury byly osloveny všechny školy zapojené v projektu. Všechny školy se zapojily a každá si zvolila svůj knižní fond. Řídící výbor projektu určil finanční částku (limit) pro každou školu - 10 000 Kč.

Aktivita proběhla v období od ledna do dubna 2019 a soupis všech pořízených knih je všem školám k dispozici pod názvem MAPí knihovna. Tato knihovna je virtuální s reálným umístěním knih v jednotlivých školách. Všechny školy jsou povinny tuto literaturu půjčovat pedagogům z území (dle uvážení i mimo území projektu) a všichni pedagogové si knihy v jednotlivých školách mohou půjčovat.

Z projektu bylo pořízeno celkem 1027 titulů (1 147 ks knih) v hodnotě 352 000 Kč.

Níže najdete se seznam pořízených knih.

Soubory ke stažení:

Mapí knihovna (1158kB)
Mapí knihovna (178kB)

4. 1. 7 Didaktické pomůcky do výuky

Tato aktivita probíhala v období od ledna do května 2020. Jejím cílem bylo pořízení sdílených didaktických pomůcek do výkuky, které si škoy navzájem mezi sebou mohou půjčovat. Soupis všech pořízených pomůcek je všem školám k dispozici pod názvem MAPí kabinet. Tento kabinet je virtuální s reálným umístěním pomůcek v jednotlivých školách. Všechny školy jsou povinny tyto pomůcky půjčovat pedagogům z území (dle uvážení i mimo území projektu) a všichni pedagogové si pomůcky v jednotlivých školách mohou půjčovat.

Před rozdělením pomůcek do jednotlivých škol byly uspořádány dva workshopy (pro MŠ a ZŠ), kde si pedagogové mohli jednotlivé pomůcky prohlédnout.

Celkem bylo z projektu pořízeno 238 ks pomůcek v hodnotě 345 000 Kč. Jejich seznam naleznete níže.

Soubory ke stažení:

MAPí kabinet_pdf (1580kB)
MAPí kabinet_excel (7035kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova