Podpora činnosti MAS na rok 2022

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu činnosti MAS.

 

Číslo smlouvy: OLP/547/2022

Doba realizace projektu: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

Celková výše dotace: 120 000,00 KčMAP Jilemnicko III.

Projekt MAP Jilemnicko III navazuje na realizaci projektů MAP Jilemnicko a MAP Jilemnicko II. a je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání v území ORP Jilemnice a Města Vysoké n. J. Hlavním přínosem projektu je pokračování tvorby a rozvoje udržitelného systému plánování, komunikace a partnerství aktéru ovlivňujících předškolní a základní vzdělávání ve výše uvedeném území. 

 

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022900

Doba realizace projektu: 1. 2. 2022 - 31. 11. 2023
Výzva: Výzva č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP

Hlavním cílem projektu MAP Jilemnicko III je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání prostřednictvím společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit. 

 

Celkové náklady projektu: 2 297 494,32 Kč

Spolufinancování ze státního rozpočtu ČR a ESI fondů: 2 297 494,32 Kč

→ UKONČENÉ PROJEKTY

Letní kempy v území MAS Přiďte pobejt!

Projekt Letní kempy v území MAS Přiďte pobejt! je realizován za účelem snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19, zejména pak:

- opětovné posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci,

- propojování formálního a neformálního vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích znalostí a dovedností, jejichž nabytí mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního roku,

- obnovení pracovních a studijních návyků dětí,

- podpora zájmu dětí o vzdělávání,

- podpora duševní pohody a duševního zdraví dětí,

- podpora návyků zdravého životního stylu,

- podpora pohybových aktivit dětí.

 

Evidenční číslo projektu: 0494/12/KEMP/2021

Doba realizace projektu: 1. 7. 2021 - 31. 8. 2021

Výzva: Výzva LETNÍ KEMPY 2021, č. j.: MSMT- 8385/2021-1
 

Celkové náklady projektu: 675 000,00 Kč 

celý článek

Podpora činnosti MAS na rok 2021

 

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu činnosti MAS. 


Číslo smlouvy: OLP/655/2021

Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

Celková výše dotace: 120 000,00 Kčcelý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova