Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji každého žáka

Cílem práce pracovní skupiny pro financování bude plánování nákladů spojených
s financováním aktivit, identifikace dalších možných finančních zdrojů pro jejich uskutečnění nejen v období realizace projektu, ale především po skončení dotačního období. Jedná se
o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, rozpočty obcí, škol, jiné zdroje apod.). Důležitou oblastí, kterou se pracovní skupina může zabývat, je podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol. Pracovní skupina se schází min. 4x ročně, reportování výstupů a doporučení z pracovních skupin směrem k Řídicímu výboru MAP bude zajištěnou jejím předsedou. Výsledkem činnosti pracovní skupiny bude mj. zpracování akčních plánů, ve kterých bude uveden zdroj financování. Pracovní skupina má celkem 5 stálých členů, jednání se účastní také členové realizačního týmu MAP. K jednání je možné přizvat hosta, odborníka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území
a aktualizaci dokumentace MAP.

Členové PS čtenářská gramotnost

PS pro čtenářskou gramostnost

Jméno

 Subjekt

 Předsedkyně

 Mgr. Štěpánka Richtrová - leader pro čtenářskou gramotnost

 Základní škola Jilemnice,  Komenského 288

 Členka

Mgr. Hana Mašková

 Základní škola Na horu, Jilemnice

 Členka

Mgr. Eva Vaňková

 Základní škola Jilemnice, Komenskéhzo 288

 Členka Mgr. Monika Slanařová  Základní škola a mateřská škola Roztoky u Jilemnice

Jednání PS

Pracovní skupiny se scházejí zpravidla 4x ročně, dle potřeb mohou i častěji.

1. jednání PS pro čtenářskou gramotnost

Ve středu 29. 6. 2022 se konalo první jednání Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost. Bližší informace naleznete v zápise.

Soubory ke stažení:

Zápis z 1. jednání PS_29. 6. 2022 (148kB)
Pozvánka na 1. jednání PS_29. 6. 2022 (1704kB)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova