PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007 - 2013

Úpravy v MŠ Čistá u Horek

Žadatel: Zakladní škola a Mateřská škola, Čistá u Horek, přísp. org. - 9. výzva

Projekt řeší stavební a technologické úpravy v prostorách mateřské školky v Čisté u Horek a nákup drobnějšího vybavení. Jde o zvýšení kapacity sociálního zařízení, snížení nákladů na vytápění tohoto zázemí výměnou okna a snížením stropu, změnu topidel, resp. nahrazení dožívajících a nebezpečných akumulačních kamen za menší, modernější a s menší spotřebou elektrické energie

celý článek

Výměna luxferových oken na malém sále sokolovny č.p. 295 ve Vysokém nad Jizerou

Žadatel: Tělovýchovná jednota Vysoké nad Jizerou - 9. výzva

Výměna resp. odstranění oken zamezí velkému úniku tepla z malého sálu sokolovny. Uvedený prostor slouží jako zázemí pro sportovní aktivity místních obyvatel, což přispívá k zachování tradic a upevňování lokální identity a mezilidských vztahů.

 

celý článek

Pestré akce pro děti v Martinicích

Žadatek: Sbor dobrovolných hasičů Martinice - 9. výzva

Nákup mobilního zázemí pro pořádání sportovních a kulturních akcí pro děti umožní zpestřit tradiční akce pro děti pořádané v naší obci a tak přispět k zlepšení volnočasových aktivit dětí.
(2 ks párty stanů, trampolina, nafukovací skákací hrad se skluzavkou, 10 ks párty setů)

celý článek

Stavební úprava a vybavení nové šatny a skladu v budově sokolovny v Jilemnici

Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Jilemnice - 8.výzva

Bude provedena oprava v současné době efektivně nevyužívaných a částečně zdemolovaných prostor v objektu sokolovny v Jilemnici, kde vzniknou dva nové prostory - šatna a sklad pro archivaci dokumentů

celý článek

Přiďte si zabruslit!

Žadatel: Tělocvičná jednota Sokol Martinice - 8. výzva

Üčelem projektu je nabídnout široké veřejnosti sportovní vyžití na přírodním kluzišti. Účelem je celková modernizace stávajícího kluziště spočívající v nákupu nového vybavení a opravách stávajících dožilých součástí kluziště

celý článek

Výměna podlahy a obložení na velkém sále v objektu sokolovny ve Vysokém nad Jizerou

Žadatel: Tělovýchovná jednota Vysoké nad Jizerou - 8. výzva

Výměna povrchu podlahy a obložení na velkém sále v objektu sokolovny ve Vysokém nad Jizerou, neboť stávající stav ze 70. let 20. století je již z technického a hygienického hlediska nevyhovující

celý článek

Oprava Skautského domova v Jilemnici

Žadatel: JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR Středisko JILM Jilemnice - 8. výzva

V rámci projektu "Oprava Skautského domova v Jilemnici" bude provedena oprava sociálního zařízení základny jilemnických skautů - Skautského domova Za Lázněmi

celý článek

Pořízení světelné a zvukové techniky

Žadatel: Tělovýchovná jednota Sokol Jablonec nad Jizerou - 8. výzva

Kompletní zajištění zvukové a světelné techniky pro prostor divadelního a kino sálu v KD Jablonec nad Jizerou a pro pořádání venkovních akcí v Jablonci nad Jizerou

celý článek

Přístavba Orlovny

Žadatel: OREL-Jednota Studenec - 8. výzva

Přístavba kuchyňky (včetně kuchyňské linky), skladu a bezbariérového záchodu ke stávající budově orlovny ve Studenci

celý článek

Vybavení hasičské klubovny

Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Studenec - 8. výzva

Z důvodu lepší a názornější interpretace a prezentace sboru a zejména při výchově mladých hasičů bychom rádi klubovnu v hasičárně vybavili počítačem, projektorem s plátnem a ozvučovací technikou a židlemi

celý článek

Spolkový dům

Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Čistá u Horek - 8. výzva

Projekt řeší adaptaci nevyužívaných školních dílen na spolkový dům, bezbariérovost objektu, jeho vybavení a zateplení některých konstrukcí, výměnu oken a změnu způsobu vytápění.

celý článek

Památky jižního Jilemnicka

Žadatel: o. s. Přátelé mateřského centra Barvínek Čistá u Horek - 7. výzva

Restaurování pomníku Panny Marie Immaculaty ve Studenci a obnova pamětní desky Antona Vajse v Čisté u Horek

celý článek

Památky Peřimova a Vítkovic

Žadatel: Jilemnický okrašlovací spolek, o. s. - 7. výzva

Restaurování dvou kamenných křížů, v Peřimově a ve Vítkovicích

celý článek

Revitalizace fary v Horní Branné za účelem mezigeneračního setkávání občanů

Žadatel: Fontes tres, o. s. - 7. výzva

Revitalizace fary v Horní Branné za účelem mezigeneračního a mezikonfesního setkávání občanů

celý článek

Obnova konstrukcí nad hlavní lodí kostela

Žadatel: Římskokatolická farnost Roztoky u Jilemnice - 7. výzva

Statické zabezpečení a obnova konstrukcí nad hlavní lodí kostela v Roztokách u Jilemnice

celý článek

Stavební úpravy ubytovací části TJ Vysoké nad Jizerou

Žadatel: Tělovýchovná jednota Vysoké nad Jizerou - 7. výzva

Úpravy desetilůžkového pokoje na dva čtyřlůžkové a s tím spojené provedení požárně bezpečnostních prvků.

celý článek

Vybudování odpočinkových míst ke značeným turistickým trasám v Rokytnici nad Jizerou

Žadatel: Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Rokytnici nad Jizerou o. s.- 5. výzva

V rámci projektu vznikne podél stávajících značených tras celkem 5 odpočinkových míst + dalších 5 odpočinkových míst vznikne podél nově vybudované historicko-naučné stezky.

celý článek

Výměna střešní krytiny na kostele sv. Václava v Pasekách nad Jizerou

Žadatel: Římskokatolická farnost Paseky nad Jizerou Paseky nad Jizerou - 4. výzva

Kostel sv. Václava v Pasekách nad Jizerou, významná kulturní památka regionu, je proslulý především konáním letních Paseckých hudebních slavností, V posledních deseti letech je postupně opravován. Projekt řeší opravu poslední poškozené části, a to střechy nad lodí a presbytářem kostela.

celý článek

Rekonstrukce střechy sokolovny a zateplení stropu

Žadatel: TJ Sokol Horka u Staré Paky - 4. výzva

Budova sokolovny je v současné době ohrožena havarijním stavem střechy. V minulých letech proběhly zásadní investice do vnitřního vybavení a oprav a provoz je problematický i z hlediska tepelných ztrát. Díky rekonstrukci dojde k výrazným úsporám především díky zateplení rozlehlého prostoru stropu hlavního sálu.

celý článek

Mobiliář pro kulturní, společenské a sportovní akce II

Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Čistá u Horek - 4. výzva

V obci Čisté u Horek je sbor dobrovolných hasičů pořadatelem většiny kulturních, vzdělávacích, sportovních a společenských akcí, nebo se na nich významnou měrou podílí. Pro zajištění kvalitního zázemí byl již v první etapě pořízen hlavní mobiliář, který je ale třeba doplnit o další vybavení – stoly a lavice, velkorozměrové promítací plátno a zařízení pro přívod a rozvod elektrické energie.

celý článek

Žďár žije: pořízení materiálně - technického vybavení SDH Žďár

Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Žďár u Staré Paky - 4. výzva

Sboru dobrovolných hasičů ve Žďáru chybí při pořádání stále většího počtu venkovních obecních společenských akcí a hasičských soutěží vybavení, které se rozhodli pořídit cestou tohoto projektu. Jedná se o záložní zdroj energie, venkovní sady lavic a stolů, partystan, stoly na stolní tenis, promítací plátno a zvuková aparatura.

celý článek

Ať jsme vidět a slyšet!

Žadatel: TJ Sokol Poniklá - 4. výzva

Projekt je zaměřen především na zajištění nového technického vybavení TJ Sokol Poniklá, které bude prioritně určeno k užívání divadelnímu souboru J. J. Kolár. Vzhledem k úzkému propojení členské základy s ostatními spolky a soubory bude zařízení možno propůjčit i ostatním spolkům nebo obci při příležitosti pořádání veřejných akcí.

celý článek

Chytří horalé - cyklus vzdělávacích programů

Žadatel: Janovka o. s. Vítkovice v Krkonoších - 4. výzva

Vzdělávání bude zaměřeno na činnosti, které vycházejí z kulturního a přírodního dědictví regionu a jeho tradic. Hlavními tématy proto budou především rozvoj nezemědělského sektoru zemědělských podnikatelů, ochrana životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, šetrný cestovní ruch. Nabídka je určena především podnikatelům a neziskovým organizacím, které na území působí.

celý článek

Rekonstrukce hasičské zbrojnice čp. 124

Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Poniklá - 4. výzva

Projekt řeší výměnu 2 kusů plechových vrat za 2 kusy sekčních vrat se stropním pohonem a rekonstrukci elektroinstalace s příslušenstvím.

celý článek

Oprava historické hasičské zbrojnice

Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Nedaříž - - 4. výzva

Zbrojnice, vystavěná v roce 1902, kdy byl založen místní hasičský sbor, slouží dnes k uskladnění historického materiálu sboru. Její oprava spočívá v rekonstrukci střechy, podřezání vlhkého obvodového zdiva, opravy podlahy uvnitř objektu a výměně vstupních dveří. V opravené zbrojnici bude malou expozicí představena historie a vývoj hasičského vybavení.

celý článek
Památky Jilemnice a Vítkovic

Památky Jilemnice a Vítkovic

Žadatel: Jilemnický okrašlovací spolek, o. s. - 4. výzva

Cílem projektu je obnova nápisu i jmen padlých na památníku obětem 1. světové války ve Vítkovicích a navrácení repliky sochy Sv. Jana Nepomuckého ke kostelu Sv. Vavřince v Jilemnici.

celý článek

Obnova a restaurování velké opony v divadle KRAKONOŠ

Žadatel: Divadelní spolek KRAKONOŠ, - 3. výzva

Projekt zahrnuje kompletní restaurátorskou obnovu divadelní opony o rozměru 8 x4 m a pocházející zhruba z roku 1882 v divadle nejstaršího regionálního divadelního spolku.

celý článek

Památky Jilemnice a Křižlic

Žadatel: Jilemnický okrašlovací spolek, o. s., JIlemnice - 3. výzva

Jilemnický okrašlovací spolek chce navázat na činnost Okrašlovacího spolku v Jilemnici činného v 19. a na začátku 20. století. Předmětem podpory je socha P. Marie a památník padlých v Křižlících.

celý článek

Oprava povrchu víceúčelového hřiště

Žadatel: TJ Vysoké nad Jizerou - 3. výzva

Oprava hřiště umožní používat plochu k volnočasovým aktivitám mládeži, členů TJ Vysoké nad Jizerou i žáků základní školy a studentů Integrované střední školy, sídlící ve Vysokém nad Jizerou při hodinách tělesné výchovy.

celý článek

Důstojné sportovní zázemí

Žadatel: TJ Sokol Martinice - 2. výzva

Realizací projektu bude dokončena výměna oken a dveří v plášti celé budovy, výrazně se zlepší celkový vzhled objektu a dojde ke snížení energetické náročnosti celé budovy.

celý článek
Obnova materiálového vybavení SDH Poniklá

Obnova materiálového vybavení SDH Poniklá

Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Poniklá - 2. výzva

Cílem projektu je inovace materiálového vybavení tohoto mimořádně aktivního hasičského sboru - nákup přenosné motorové stříkačky, překážky pro hasičský sport apod...

celý článek

Mobiliář pro kulturní, společenské a sportovní akce

Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Čistá u Horek - 2. výzva

 Realizace projektu umožní pořízení techniky na šíření zvuku, přenos dat a osvětlovací techniku i mobilní stan pro akce venku.

celý článek
Rekonstrukce střešního pláště kostela

Rekonstrukce střešního pláště kostela

Žadatel: Římskokatolická farnost Studenec u Horek - 2. výzva

Nahrazením současné střešní krytiny novou se zamezí poškozování a chátrání stavby.
Objekt je důležitým kulturním dědictvím pro občany celé obce i okolí, neboť slouží pro důležité okamžiky v lidském životě, jakými jsou bezesporu  křty , svatby i důstojná rozloučení se zesnulými spoluobčany.

celý článek

Památky Jilemnice a Horní Branné

Žadatel: Jilemnický okrašlovací spolek, o.s., Jilemnice - 2. výzva

Cílem projektu je obnova drobných památek na původních místech. Jde konkrétně o opravu a umístění starého kříže z 19. století ke staré vozové cestě z Jilemnice do Horní Branné na místo s krásným výhledem na Krkonoše a oprava značně poničených Božích muk u silnice nad Horní Brannou.

celý článek
Rekonstrukce skautských kluboven Za Lázněmi

Rekonstrukce skautských kluboven Za Lázněmi

Žadatel: Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Jilm Jilemnice . 2. výzva

Projektu řeší zateplení pláště objektu a tím výrazně ekologizuje a racionalizuje provoz kluboven.

celý článek

Rekonstrukce sokolovny ve Studenci

Žadatel: Sokol Studenec - 2, výzva

Rekonstrukce se týká výměny oken a dveří (50 oken +3 dveře), čímž dojde ke snížení  tepelných ztrát.

celý článek
Rekonstrukce - objekt mysliveckého sdružení

Rekonstrukce - objekt mysliveckého sdružení

Žadatel: Myslivecké sdružení Les Jilemnice, o.s. - 2. výzva

 Rekonstrukce řeší obnovu dožilých částí budovy a vylepšení jejího celkového vzhledu.

celý článek
Pořízení vybavení pro pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí na Rokytnicku

Pořízení vybavení pro pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí na Rokytnicku

Žadatel: SDH Rokytnice nad Jizerou - 2. výzva

Předmětem projektu je nákup mobilního velkokapacitního stanu o rozměrech 8 x 12 m (kapacita stanu 80 míst), deseti souprav stolů s lavicemi a pěti prodejních stánků pro obsluhu. Stan bude sloužit. při pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí nejen SDH Rokytnice nad Jizerou, ale i spolkům, neziskovým organizacím a sportovním klubům a obcí v regionu, kterým by bylo vybavení bezúplatně zapůjčováno. Stan by mohl být využíván také při řešení krizových situací jako zázemí v případě evakuace obyvatelstva (např. při povodních).

celý článek
Obnova a rozšíření  muzea ve Františkově

Obnova a rozšíření muzea ve Františkově

Žadatel: Starý kravín o.s.- 1. výzva

Záměrem projektu je rekonstrukce původních oken a dveří v objektu čp. 63 ve Františkově. Objekt je využíván jako regionální muzeum uměleckých děl.

celý článek
Přístavba  k čp. 108 - hasičská zbrojnice

Přístavba k čp. 108 - hasičská zbrojnice

Žadatel: Sbor dobrovolných hasičů Valteřice, o. s. - 1. výzva

Přístavba hasičské zbrojnice ve Valteřicích poskytne  zázemí pro hasičskou techniku a spolkovou činnost. a tím dojde k lepším podmínkám pro spolkovou činnosti Sboru (dospělí i děti). Přístavbu bude rovněž možné využívat jako klubovnu Lukostřeleckého klubu ARNI Valteřice.

celý článek

Oprava povrchu víceúčelového hřiště

Žadatel: Tělocvičná jednota SOKOL, Paseky nad Jizerou - 1. výzva

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality volnočasových aktivit obyvatel obce, a to jak členů, tak nečlenů naší jednoty. V současné době není stávající plocha hřiště vzhledem k nevyhovujícímu stavu povrchu vhodná pro většinu aktivit spojených se sportem.  Projektem též bude vytvořeno zázemí pro dnes již tradiční každoroční akci pouťového běhu do vrchu,  který již pořádáme 10 leta jako zázemí startu užíváme soukromé pozemky členů naší jednoty a pozemky připadající k závodu EMBA. Hřiště bude možné využít k sportovním akcím s našimi přáteli z partnerských obcí v Polsku.

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova