Aktuální zprávy a upozornění

Sledujte pravidelně tyto zprávičky. Právě zde můžete nalézt, co se na našem
území  děje a nebo co připravujeme... Čistá řeka Jizera
 

Čistá řeka Jizera

2. ročník

Zveme všechny zájemce o pomoc a dobrovolníky na akci ČISTÁ ŘEKA JIZERA 2019.

 

Jedná se o úklid řeky Jizery a jejího okolí ve dnech 4. - 5. 10. 2019

Můžete se přidat a zapojit se jako dobrovolník při úklidu. Na území MAS "Přiďte pobejt!" z. s. nebude úklid centrálně organizován. Dobrovolníci - jednotlivci či skupiny si vyberou místo, které chtějí uklidit, vyzvednou si úklidové prostředky (pytle a rukavice) v informačních centrech v Rokytnici nad Jizerou, v Jilemnici nebo se domluví v kanceláři MAS (734 548 207, masjilemnice@seznam.cz). Sebraný odpad prosím dovezte na místa k tomu určená, případně informujte MAS a my zařídíme odvoz. Vzhledem k charakteru území, prosíme, dbejte na svoji bezpečnost!!! 

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje soutěž o:

 • NEJ fotku z úklidu 
 • NEJ smetí

Fotografie zasílejte na masjilemnice@seznam.cz do 11.10.2019.

Soubory ke stažení:

plakát_2019.pdf (920kB)

 

Výzva k předkládání žádostí o podporu - Bezpečnost dopravy

Dne 1. 9. 2019 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu v programovém rámci IROP (integrovaný regionální operační program). Tato výzva bude ukončena 31.10.2019 v 16:00 hodin.

Prostřednictvím výzvy je možné podpořit projekty zaměřené na bezpečnost dopravy.

Typy podporovaných projektů:

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení,
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,
 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší,
 • Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů). IROP: Sociální služby, aktivita sociální bydlení (investice), Sociální podnikání – investice, Investice do kvalitního vzdělávání:

Do výzvy jsou alokovány již pouze zbývající nedočerpané finanční prostředky, max. výše způsobilých výdajů na jeden projekt činí 588 498,46 Kč.

Více informací naleznete zde.

WEB volný čas
 

Spuštěny byly nové webové stránky

www.mas-volny-cas0.webnode.cz

Dne 3. 9. 2019 byly zprovozněny nové webové stránky, které prezentují volnočasové aktivity pro děti a mládež na Jilemnicku!!!

Jak je hodnotíte???

www.mas-volny-cas0.webnode.cz

 

TRH VOLNÉHO ČASU 2019

aneb ... přijďte si s dětmi vybrat kroužek na školní rok 2019/2020

 

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. pod záštitou Města Jilemnice připravuje prezentaci volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Kdy: 5. 9. 2019 od 14 do 16 hodin

Kde: ulice Jana Harracha, Jilemnice (na pěší zóně mezi základními školami), v případě velmi nepříznivého počasí se bude akce konat v tělocvičně ZŠ Jana Harracha

Pokud vybíráte vhodný kroužek pro své děti, váháte nebo potřebujete více informací, přijďte a setkejte se osobně s těmi, kteří se dětem ve volném čase věnují. Mezi subjekty, které přislíbily svoji účast patří OK Jilemnice, JC english, Paul Dance, Sokol Jilemnice, Sportovní klub Niké Jilemnice, Veselá věda, ZŠ Komenského, ZŠ Jana Harracha, aj.

Souběžně připravujeme tištěný materiál a informační webové stránky. 

 

Na akci dostanete příležitost vyjádřit, jaké kroužky a činnosti byste pro své děti uvítali, případně zde budete moci nabídnout svůj čas, který byste rádi některému z kroužků, který se potýká s nedostatkem dobrovolníků, nabídli.

 

Jetliže patříte mezi poskytovatele zájmových činností a nebyli jste z naší strany osloveni k účasti na akci, prosím, ozvěte se na email: masjilemnice@seznam.cz.

 

 

Podpora neziskových organizací, které pracují s dětmi a mládeží

AKTUALITA:

ŘO zrušil průběžnou uzávěrku příjmu žádostí v červenci 2019. Proto je předpoklad zahájení realizace aktivit v září 2020. Doba trvání projektu zůstává 24 měsíců.

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o podporu na financování aktivit v oblasti neformálního vzdělávání. Jako možný předkladatel projektu, jsme 11.4.2019 pro neziskové organizace, které pracují s dětmi a mládeží, uspořádali informační akci v rámci možného financování jejich aktivit. (Nelze podporovat sportovní a sociální aktivity.)

Níže je k dispozici ke stažení použitá prezentace z uvedené akce. Další informace lze získat ve specifické části pravidel pro žadatele a příjemce zde: https://opvvv.msmt.cz/download/file3384.pdf.

 

Nyní šetříme zájem o aktivity, které je možné podporovat. Pro sběr informací byl připraven on-line formulář, odkaz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR3DKV0ww7eM3qLcMoST_8a3kcObQwmt_sVZxciN_s_bW1iw/viewform?usp=pp_url . Předpoklad zahájení realizace je únor 2020. Projekt by měl trvat 2 roky (24 měsíců). Odpovědi prozatím nejsou závazné, nicméně prosíme o co nejpřesnější vymezení Vašich požadavků.

Prosíme, své odpovědi vyplňujte do 13.7.2019.

Získané informace budeme analyzovat a na jejich základě dojde k rozhodnutí, zda jsme schopni splnit pravidla výzvy a připravit společný projekt.

 

Předem moc děkujeme za spolupráci.

celý článek
 

Změna SCLLD schválena !!!

Dne 20. 6. 2019 byla ze strany řídícího orgánu schválena změna Strategie CLLD, která mimo jiné spočívá v aktualizaci programového rámce Program rozvoje venkova.

Doplněna je oblast, tzv. fiche 6 - Kvalitní venkovský prostor. Nově bude možné podporovat aktivity:

a) Veřejná prostranství,

b) Mateřské a základní školy a 

f) Kulturní a spolková zařízení.

 

Na podporu uvedených aktivit je vyčleněno celkem 4.500.000 Kč. Dotace činí 80% celkových způsobilých výdajů projektu. Maximální výše projektu bude omezena na 400 tis. Kč.

Výzva k předkládání žádostí o podporu je plánována na první polovinu roku 2020.

 

Rada MAS schválila k financování projekty výzvy PRV č. 4

Výzva k předkládání projektů v programovém rámci Program rozvoje venkova č. 4 je úspěšně ukončena.

Rada MAS schválila dne 13. 6. 2019 projekty k financování.  Seznam vybraných projektů je zveřejněn v dokumentaci k výzvě, zápis z jednání rady je ke stažení v sekci Dokumenty MAS.

 

Výsledky sběru projektových záměrů - PRV čl. 20

V minulých dnech jsme se na Vás obrátili ve věci šetření předpokládaného zájmu o realizaci aktivit z oblasti Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - neboli aktivit čl. 20 PRV. 

Do 10.5.2019 své záměry do připraveného formuláře zadalo 15 subjektů. Na území MAS je připraveno k realizaci 55 rozvojových projektů v hodnotě přes 40 mil. Kč.

Vzhledem ke struktuře přijatých záměrů rada MAS rozhodla podpořit projekty z oblastí:

 • a) veřejná prostranství,
 • b) mateřské a základní školy a
 • f) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven.

Bohužel, MAS nezískala s možností doplnění podporovaných aktivit další finanční prostředky a bylo třeba přesunout nečerpanou alokaci z jiných fichí. Na doplňované aktivity tak bude k dispozici 4,5 mil. Kč. Z tohoto důvodu je stanovena maximální hranice celkových způsobilých výdajů na jednu žádost (projekt) ve výši 400.000 Kč. V současné době připravujeme změnu SCLLD, která se týká doplnění další fiche (nové aktivity čl. 20) a která podléhá schválení ze strany Ministerstva zemědělství ČR.  Pokud se vše podaří, bude výzva k předkládání žádostí o podporu vyhlášena na začátku roku 2020.

 

celý článek
 

Sběr projektových záměrů

Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech

Obracíme se na Vás ve věci šetření předpokládaného zájmu o realizaci aktivit z výše uvedené oblasti - neboli aktivit čl. 20 PRV. Sebraná data budou sloužit jako podklad pro efektivní zacílení finanční podpory do našeho území.  Prosím, vyplňujte záměry, jejichž uskutečnění je reálné v roce 2020 či 2021. Předpokladem je vyhlášení výzvy na začátku roku 2020. (Projekty, které podléhají stavebnímu řízení již musí k žádosti předkládat  pravomocné stavební povolení.)

Pro Vaše záměry byl sestaven on-line formulář: odkaz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnfScHeIxs8b03OUtGAzbHB_Pc5DVMGkLxmrsrRwFmDM11wQ/viewform

Vyplňujte prosím do 10.5.2019

Níže jsou ke stažení podpůrné materiály – výtahy z pravidel PRV a prezentace, která byla použita na VH.

Moc děkujeme a těšíme se na Vaše záměry.

celý článek
Den Země 2019
 

Den Země 2019

I letos MAS "Přiďte pobejt!" z. s. spolu s Městem Jilemnice uspořádala pro děti 3 - 6 tříd zajímavý program s tematikou Dne Země. 

26. 4. 2019 se děti dozvěděly spoustu nových informací na malém okruhu v zámeckém parku či velkém okruhu na Hraběnce.

Obrázky z krásného dne jsou uveřejněny ve fotogalerii zde.

 

Informační akce pro NNO

Chcete se zapojit do projektu a získat finanční podporu na činnost NNO?

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. Vás zve na informační akci, která je určena zástupcům neziskových organizací, které pracují s dětmi a mládeží.

 

Akce se koná 11. 4. 2019 do 15:00 v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice.

Cílem je nejen seznámení zástupců NNO s podmínkami dotačního programu, ale i zjištění jejich zájmu o zapojení do projektu. Předkladatelem žádosti o podporu může být MAS, partnery pak neziskovky pracující s dětmi v oblasti neformálního vzdělávání (ne sport a sociální služby). Vzhledem ke stanovené minimální výši projektu předpokládáme nutnost zapojení min. 10 NNO.

Program informační akce najdete v přiložené pozvánce.

Na akci se prosím hlaste předem na email: masjilemnice@seznam.cz, nebo prostřednictvím on-line formuláře.

V následujících dnech bude připraven formulář pro předběžnou (nezávaznou) registraci požadavků NNO. Zatím se můžete obracet o informace na A. Hančovou či P. Vanclovou.

celý článek
 

Zasedání valné hromady 26.3.2019

 • Datum a čas konání: 26. 3. 2019 od 15:00 hodin
 • Místo: zasedací místnost MěÚ v Jilemnici  Masarykovo náměstí 82
celý článek
 

Seminář - výzva MAS č.4 - PRV

Dne 19.2. 2019 se uskutečnil seminář pro žadatele k výzvě č. 4 v rámci OP PRV. 

 

Podrobnosti a způsob přihlášení naleznete v pozvánce:

celý článek
KRASOJÍZDY NA ROHAČKÁCH 2019
 

KRASOJÍZDY NA ROHAČKÁCH 2019

sobota 9 .2. 2019

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. pořádá s podporou Města Jilemnice tradiční, velmi oblíbenou akci KRASOJÍZDY NA ROHAČKÁCH.


Tentokrát je do programu zařazena i doplňková dětská kategorie - "Masky frčí na čemkoli!".
Krasojízdy se mohou účastnit všichni zájemci v dobovém oblečení na rohačkách, vlčkách či rejdách.
Podmínkou účasti v dětské kategorii je jízda v masce.

Akce závisí na sněhových podmínkách, sledujte tyto webové stránky nebo FB profil MAS (MAS "Přiďte pobejt" z. s.), je možné, že bude odložena nebo přesunuta na jiné místo.

celý článek
 

Projekty vybrány k podpoře

IROP - výzvy 5. a 7.

Dne 31.1.2019 doporučila rada k financování investiční projekty z oblastí sociální služby a vzdělávání.

Díky podpoře MAS budou v Jilemnici vybudovány sociální byty pro osoby v bytové nouzi.

Ve školách v Čisté u Horek a v Jilemnici pak budou vybaveny multifunčkní učebny na výuku cizích jazyků, přírodních věd a digitálních technologií. Zároveň zde budou provedeny stavební úpravy tak, aby byly nové třídy bezbariérově dostupné. Projekt shodného zaměření v Rokytnici nad Jizerou byl zařazen na seznam náhradních projektů.

Více informací o výzvách a doporučených projektech naleznete zde (výzvy 5. a 7.).

celý článek
 

KRNAP - partner MAS, nabízí volné pracovní pozice

Výběrové řízení probíhá na šest pracovních pozic v novém projektu Správy KRNAP, Obnovný management krkonošských luk. Projekt navazuje na LIFE CORCONTICA a pokračuje v podpoře obnovy hospodaření na druhově bohatých horských loukách.

 

Více informací je k nalezení zde:

https://www.krnap.cz/volna-mista/

celý článek
 

Zasedání valné hromady 15.1.2019

 • Datum a čas konání: 15. 1. 2019 od 15:00 hodin
 • Místo: zasedací místnost MěÚ v Jilemnici  Masarykovo náměstí 82
celý článek
 

Výzvy k předkládání žádostí o podporu byly ukončeny

20. 12. 2018 ve 12:00

Dne 20. 12. 2018 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvách IROP a OPZ, které byly vyhlášeny v září 2018. 

Seznamy přijatých žádostí / projektů jsou uveřejněny v dokumentaci dané výzvy.

celý článek
MAPA PROJEKTŮ NA ÚZEMÍ MAS 2018
 

MAPA PROJEKTŮ NA ÚZEMÍ MAS 2018

stav - prosinec 2018

 

Finanční podpora pro NNO, které pracují s dětmi a mládeží

Máme informaci, že MŠMT připravuje výzvz k předkládání žádostí o podporu v oblasti zvyšování kvality neformálního vzdělávání.

Vycházíme prozatím z pracovní verze dokumentů, kterou se nám podařilo zajistit. Finanční podpora bude určena soukromoprávním subjektům, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti neformálního  vzdělávání dětí a mládeže (spolky, pobočné spolky, ústavy, o.p.s., registrované církve nebo náboženské společnosti jimi zřízená, zájmová sdružení právnických osob).

Podporováno bude zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích, přičemž nebudou podporovány sportovní aktivity a sociální služby.

Financování bude probíhat prostřednictvím tzv. šablon (obdoba již hojně využívaných šablon pro MŠ, ZŠ, DDM a ZUŠ), kde MAS poskytuje bezplatně administrativní podporu při realizaci.

Projekty bude možné realizovat buď individuálně nebo prostřednictvím partnerství s jedním vedoucím parterem/žadatelem, který jednotlivé zapojené NNO zastřeší. Jelikož je nastavena poměrně vysoká hranice minimálních způsobilých výdajů, pravděpodobně bude jediná možnost jít právě cestou partnerství.

Výzva bude průběžná do okamžiku vyčerpání celkové alokace. Předpokládá se, že o tyto finanční prostředky bude velký zájem. My bychom v současné době potřebovali zjistit zájem potenciálních partnerů/NNO z území.

Pro sběr kontaktních údajů byl vytvořen online formulář: ODKAZ ZDE

Po zjištění finálních podmínek výzvy budeme pak všechny NNO kontaktovat a dohodneme případně další spolupráci.

celý článek
 

Sbíráme projektové záměry

Máte zajímavou myšlenku, záměr nebo již připravený projekt?

Místní akční skupiny nyní čeká mid-term, neboli střednědobá, evaluace SCLLD (zanedlouho pak i zahájení prací na zpracování strategie na následující programové období).

Na základě výstupů evaluace budeme moci provést aktualizaci SCLLD a její lepší zacílení aktuálním potřebám. Jedním z podkladů je i současná absorpční kapacita území.

 

Prosíme o zadání Vašich připravovaných či zamýšlených projektů do formuláře prostřednictvím odkazu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6RU-1qmE7SNF-MnEEvMgkgYxVP7rlSRB3Isc_eyDVEhmPMA/viewform

 

Semináře pro žadatele v podzimních výzvách IROP a OPZ 2018

Na stránkách MAS v sekci Dotace SCLLD byly uveřejněny termíny plánovaných seminářů k výzvám SCLLD.

Více informací naleznete zde.

celý článek
 

Workshop pro zemědělce - 2. 10. 2018

Podařilo se nám zajistit workshop pro zemědělce, kteří působí na území naší MAS. Program workshopu naleznete v přiložené pozvánce.

Datum konání: 2.10.2018 od 9 hodin v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice.

Účast na workshopu je bezplatná.

 

Kapacita akce je velmi omezená. Dříve přihlášení mají přednost.

Jelikož jedním z bodů programu je zefektivnění práce s Portálem farmáře, je vhodné na workshop dorazit s vlastním notebookem. Nicméně, pokud by někdo neměl tuto možnost, prosím, informujte nás a my se pokusíme nějaké vybavení zajistit.

Svoji účast potvrzujte na e-mailové adrese masjilemnice@seznam.cz nebo pohodlněji na odkazu: přihláška na workshop do 27.9.2018.

celý článek
 

Výzvy programovýh rámců OPZ a IROP

Dne 17. 9. 2018 

byly vyhlášeny výzvy k předkládání žádostí o podporu v programových rámcích OPZ (Operační program Zaměstnanost) a IROP (integrovaný regionální operační program):

Ve výzvách budou podpořeny projekty se zaměřením:

OPZ: Prorodinná opatření, Sociální podnikání a soc. začleňování a Sociální služby: odkaz na detaily a dokumentaci výzev zde.

IROP: Sociální služby, aktivita sociální bydlení (investice), Sociální podnikání – investice, Investice do kvalitního vzdělávání: odkaz na detaily a dokumentaci výzev zde.

celý článek
 

AVÍZO VÝZEV K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU V PROGRAMOVÝCH RÁMCÍCH IROP A OPZ

Na svém jednání, dne 27.8.2018 schválila rada MAS znění výzev a související dokumentace v programových rámcích IROP a OPZ. Nyní čekáme na konečné schválení dokumentace dotčenými řídícími orgány. Více informací včetně zacílení podpory naleznete ZDE (IROP) a ZDE (OPZ).

celý článek
 

Dotační program SPOLU DO ŽIVOTA

Nadační fond AVAST podporuje aktivity prostřednictvím dotačního titulu pro rodiny pečující o nemocné děti se zacílením na komunitní služby (investiční i neinvestiční).

Podmínky dotace je možné stáhnout ZDE.

Ve stručnosti:

Nadační fond AVAST

Název programu: Spolu do života

Cílová skupina: Rodiny s dětmi se zdravotním postižením od 0 do 18 let.

Oblast podpory: Zařízení komunitního typu - rozjezd nového zařízení komunitního typu (možnost i investičních nákladů, ne nákup nemovitosti).

Kdo může žádat:

• neziskové organizace;

• rodičovské svépomocné skupiny s vlastní právní subjektivitou;

• obce;

• církevní zařízení;

• další právnické osoby, které svým projektem mohou naplnit cíl dané oblasti.

Je možné žádat do max. výše 5 000 000 Kč.

Délka realizace projektu: 28 měsíců (1. 3. 2019 - 30. 6. 2021)

Uzávěrka: 13. září 2018 - dodatečně předložené záměry

celý článek
15.06.2018

Hledáme kolegu/kolegyni do odborného týmu projektu MAP Jilemnicko II.

Lektor polytechnických kroužků

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. přijme kolegu/kolegyni na pozici Lektor polytechnických kroužků v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání Jilemnicko II.

Hledáme šikovného člověka, který bude realizovat polytechnické kroužky v 7 školách/školách v území MAS "Přiďte pobejt!" z. s. Nabízíme práci na DPP (max. 220 h/rok) a v případě potřeby můžete realizovat kroužky jen ve vybraných školách. Podrobnější informace naleznete v přiloženém dokumentu VŘ - Lektor polytechnických kroužků.

V případě zájmu a dotazů je kontaktní osobou: L. Šulanová, tel. 737 387 281, e-mail: sulanova.lenka@gmail.com.

Přihlášky zasílejte na adresu masjilemnice@seznam.cz do 24. 8. 2018.

celý článek
Jilemnické pouťové farmářské trhyJilemnické pouťové farmářské trhy
 

Jilemnické pouťové farmářské trhy

V sobotu 11. 8. 2018 se budeme účastnit Jilemnických pouťových farmářských trhů, které se letos konají již podruhé. Mimo klasických farmářských stánků tam naleznete i netradiční pouťové atrakce a tvořivé dílničky.

Přijďte se za námi podívat a vyrobit si veselého dřevěného kuchtíka, který jistě bude slušet Vaší kuchyni!

Šikovné děti si domů odnesou i Krkonošskou kuchařku, podle které budou moci zkoušet své kuchařské umění.

KDY: sobota 11. 8. 2018 / 8:00 - 17:00 h

KDE: náměstí 3. května (za kostelem sv. Vavřince) / Jilemnice

celý článek
15.06.2018

Hledáme kolegu do odborného týmu projektu MAP Jilemnicko II

IT pracovník

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. přijme na částečný úvazek (0,45) odborníka v oblasti IT na pozici IT pracovník pro projekt Místní akční plán vzdělávání Jilemnicko II.

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou 1 rok od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2019 s možností prodloužení na dobu trvání projektu do 31. 1. 2022.

Podrobněší informace naleznete v přiloženém dokumentu Výběrové řízení - IT pracovník.

V případě zájmu a dotazů je kontaktní osobou: L. Šulanová, tel. 737 387 281, e-mail: sulanova.lenka@gmail.com.

Přihlášky zasílejte na adresu masjilemnice@seznam.cz do 15. 7. 2018.

celý článek
 

Mezinárodní konference k rozvoji dobrovolnictví

20. a 21. 6. 2018

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o. a HESTIA – Národní dobrovolnické centrum, z. ú. vás zvou na mezinárodní konferenci k rozvoji dobrovolnictví,

Téma: „Dobrovolnictví, mezigenerační a komunitní vztahy“.

Jak jsme začínali / dobrovolnictví ve veřejné správě / mentoringové dobrovolnické programy / koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR

 

Zváni jsou nejen představitelé státních institucí, krajů a obcí, neziskových organizací, dobrovolnických center, odborníci ze všech oblastí praxe, studenti středních a vysokých škol a všichni, koho tato problematika zajímá.

 

Partnerem již osmnácté mezinárodní konference o dobrovolnictví je Liberecký kraj.

Přihláška: http://www.ksk-liberec.cz/50844/konference-k-rozvoji-dobrovolnictvi/

celý článek
 

Den Země 2018

V pátek 20. 4. 2018 jsme společně s dětmi oslavili Den Země.

Na dvou okruzích  čekala na děti témata spojená s jarem, přírodou a Zemí.

A nezapomněli jsme ani na seniory.  Každá zapojená třída osázela květník, který byl darován Pečovatelské službě Jilemnice, aby seniorům zkrášloval jejich domov.

Podívejte se na fotografie, jak jsme si to náramně užili. ODKAZ ZDE

celý článek
 

Oslavy Dne Země 2018

V pátek 20. dubna 2018 opět oslavíme Den Země!

Akci pořádá Město Jilemnice ve spolupráci s MAS "Přiďte pobejt!" z. s. a je určena především

pro děti ze základních škol Jilemnice. I Vy si však můžete udělat příjemné dopoledne s procházkou!

Rádi přivítáme i maminky s kočárky či seniory!

Na děti z 1. stupně škol čeká 8 stanovišt v Sokolském parku v Jilemnici (pod stadionem),

větší děti si projdou okruh křížem krážem po Jilemnici.


Více informací naleznete v přiloženém plakátua programu.

celý článek
 

Nové výzvy MAS vyhlášeny_OP Zaměstnanost

MAS "Přiďte pobejt!" z. s. vyhlašuje dne 26. 3. 2018 další výzvy v rámci SCLLD z programového rámce Zaměstnanost:

 • 06_Sociální služby I.
 • 07_Sociální podnikání II.
 • 08_Zaměstnanost II.

Ukončení příjmu žádostí je 21. 5. 2018, vyjma Sociálního podnikání II. - to je až do 28. 5. 2018.

Bližší informace naleznete zde.

celý článek
 

Zasedání valné hromady 27.3.2018

 • Datum a čas konání: 27. 3. 2018od 15:00 hodin
 • Místo: zasedací místnost MěÚ v Jilemnici Masarykovo náměstí 82
celý článek
 

Semináře - ŠABLONY II

( výzva č. 02_18_063 A 02_18_064 ŠABLONY II z OP VVV )

Seminář je určen pro mateřské a základní školy, školní družiny a školní kluby  a základní umělecké školy  a je zaměřen na problematiku věcného  nastavení žádostí o dotaci v rámci výzev č. 02_18_063 - Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  Tématem jsou následující oblasti - celý kontext výzvy, časové nastavení, výše podpory, přehled jednotlivých šablon, bagatelní podpora a monitorovací indikátory, sestavení projektu a vazba na výsledky dotazníkového šetření MŠMT. 

Semináře jsou ve dvou termínech  - viz. pozvánky

celý článek
 

Seminář pro neziskové organizace, Krajský úřad Libereckého kraje

Liberecký kraj pořádá seminář pro neziskové organizace, 11. dubna 2018 od 13 hodin v multimediálním sále, Krajského úřadu Libereckého kraje.
Registrace probíhá on-line prostřednictvím odkazu https://docs.google.com/…/1PrBpWD7Hjx-ISs3vWPLC5-XEb04…/edit.
Přihláška na akci je koncipována jako dotazník a je možné jej vyplnit, i když se zástupce NNO akce nechce nebo nemůže zúčastnit.

celý článek
 

ROUDNICKÁ ŠÍNA 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na první ročník společensko-sportovní akce "ROUDNICKÁ ŠÍNA 2018".

Datum konání: neděle 4. 3. 2018 od 13 hodin

Místo: Roudnice, louka před obecním úřadem u hotelu Aldrov

Přihlášky: e-mailem na adresu: starosta@jestrabivkrk.cz nebo osobně v neděli na místě závodu.

Prezentace + výdej startovních čísel: v budově obecního úřadu od 12:30.

Startovné: 50 Kč 

KATEGORIE:

 • Kat. 1 ročník 2012 a mladší
 • Kat. 2 ročník 2010-2011
 • Kat. 3 ročník 2008-2009
 • Kat. 4 ročník 2006-2007
 • Kat. 5 ročník 2004-2005

Vložená akce – hřeb šíny: Závod „lyžníků“ ve štafetě muž + žena na ski v dobových kostýmech či retro oblečcích.

Na závěr závodu TOMBOLA - slosování o věcné ceny!

 

celý článek
 

Rada schválila první projekty IROP k realizaci

Dne 9. 2. 2018 schválila Rada MAS projekty k realizaci v rámci programového rámce IROP.

Seznamy vybraných projektů jsou uveřejněny mezi dokumenty k dané výzvě:

celý článek
 

Seminář - 3. výzva PRV

Dne 8.2. 2018 se uskutečnil seminář pro žadatele k výzvě č. 3 v rámci OP PRV. 

celý článek
 

Krasojízdy na rohačkách 2018

sobota 27.1.2018 od 9:30, Zvědavá ulička Jilemnice

POZOR!!! ZRUŠENO!!!

Krasojízdy na rohačkách jsou letos ZRUŠENY!
Krakonoš se posadil v Jilemnici na náměstí a se sněhem na nás bohužel pozapomněl. 
V případě, že si to ještě rozmyslí a obdaří nás náhlou sněhovou nadílkou je možné, že operativně akci ještě letos uspořádáme (moc jsme se na krasojízdy těšili), sledujte prosím naše stránky a FB profil @MASPridtepobejt.

 

celý článek
 

První výzvy IROP ukončeny

Dne 5.1.2018 byly ukončeny výzvy k předkládání žádostí v programovém rámci IROP.

Seznamy přijatých projektů jsou uveřejněny v dokumentaci příslušné výzvy.

celý článek
 

ARCHIV AKTUALIT 2010 - 2017

ODKAZ

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova