Výsledky sběru projektových záměrů - PRV čl. 20

V minulých dnech jsme se na Vás obrátili ve věci šetření předpokládaného zájmu o realizaci aktivit z oblasti Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech - neboli aktivit čl. 20 PRV. 

Do 10.5.2019 své záměry do připraveného formuláře zadalo 15 subjektů. Na území MAS je připraveno k realizaci 55 rozvojových projektů v hodnotě přes 40 mil. Kč.

Vzhledem ke struktuře přijatých záměrů rada MAS rozhodla podpořit projekty z oblastí:

  • a) veřejná prostranství,
  • b) mateřské a základní školy a
  • f) Kulturní a spolková zařízení vč. knihoven.

Bohužel, MAS nezískala s možností doplnění podporovaných aktivit další finanční prostředky a bylo třeba přesunout nečerpanou alokaci z jiných fichí. Na doplňované aktivity tak bude k dispozici 4,5 mil. Kč. Z tohoto důvodu je stanovena maximální hranice celkových způsobilých výdajů na jednu žádost (projekt) ve výši 400.000 Kč. V současné době připravujeme změnu SCLLD, která se týká doplnění další fiche (nové aktivity čl. 20) a která podléhá schválení ze strany Ministerstva zemědělství ČR.  Pokud se vše podaří, bude výzva k předkládání žádostí o podporu vyhlášena na začátku roku 2020.

 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova