Změna SCLLD schválena !!!

Dne 20. 6. 2019 byla ze strany řídícího orgánu schválena změna Strategie CLLD, která mimo jiné spočívá v aktualizaci programového rámce Program rozvoje venkova.

Doplněna je oblast, tzv. fiche 6 - Kvalitní venkovský prostor. Nově bude možné podporovat aktivity:

a) Veřejná prostranství,

b) Mateřské a základní školy a 

f) Kulturní a spolková zařízení.

 

Na podporu uvedených aktivit je vyčleněno celkem 4.500.000 Kč. Dotace činí 80% celkových způsobilých výdajů projektu. Maximální výše projektu bude omezena na 400 tis. Kč.

Výzva k předkládání žádostí o podporu je plánována na první polovinu roku 2020.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova