Výzva k předkládání žádostí o podporu - Bezpečnost dopravy

Dne 1. 9. 2019 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu v programovém rámci IROP (integrovaný regionální operační program). Tato výzva bude ukončena 31.12.2019 v 16:00 hodin.

Prostřednictvím výzvy je možné podpořit projekty zaměřené na bezpečnost dopravy.

Typy podporovaných projektů:

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení,
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší,
  • Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů). IROP: Sociální služby, aktivita sociální bydlení (investice), Sociální podnikání – investice, Investice do kvalitního vzdělávání:

Do výzvy jsou alokovány již pouze zbývající nedočerpané finanční prostředky, max. výše způsobilých výdajů na jeden projekt činí 588 498,46 Kč.

Více informací naleznete zde.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova