Výzva k předkládání žádostí o podporu - Bezpečnost dopravy

Dne 20. 1. 2020 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu v programovém rámci IROP (integrovaný regionální operační program). Tato výzva bude ukončena 29.2.2020 v 23:59 hodin.

Prostřednictvím výzvy je možné podpořit projekty zaměřené na bezpečnost dopravy.

Typy podporovaných projektů:

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení,
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,
  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší,
  • Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů). 

Do výzvy jsou alokovány již pouze zbývající nedočerpané finanční prostředky, max. výše způsobilých výdajů na jeden projekt činí 1 556 322,29 Kč.

Více informací naleznete zde.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova