Finanční podpora pro NNO, které pracují s dětmi a mládeží

Máme informaci, že MŠMT připravuje výzvz k předkládání žádostí o podporu v oblasti zvyšování kvality neformálního vzdělávání.

Vycházíme prozatím z pracovní verze dokumentů, kterou se nám podařilo zajistit. Finanční podpora bude určena soukromoprávním subjektům, jejichž hlavním cílem není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti neformálního  vzdělávání dětí a mládeže (spolky, pobočné spolky, ústavy, o.p.s., registrované církve nebo náboženské společnosti jimi zřízená, zájmová sdružení právnických osob).

Podporováno bude zlepšení kvality vzdělávání a výsledků v klíčových kompetencích, přičemž nebudou podporovány sportovní aktivity a sociální služby.

Financování bude probíhat prostřednictvím tzv. šablon (obdoba již hojně využívaných šablon pro MŠ, ZŠ, DDM a ZUŠ), kde MAS poskytuje bezplatně administrativní podporu při realizaci.

Projekty bude možné realizovat buď individuálně nebo prostřednictvím partnerství s jedním vedoucím parterem/žadatelem, který jednotlivé zapojené NNO zastřeší. Jelikož je nastavena poměrně vysoká hranice minimálních způsobilých výdajů, pravděpodobně bude jediná možnost jít právě cestou partnerství.

Výzva bude průběžná do okamžiku vyčerpání celkové alokace. Předpokládá se, že o tyto finanční prostředky bude velký zájem. My bychom v současné době potřebovali zjistit zájem potenciálních partnerů/NNO z území.

Pro sběr kontaktních údajů byl vytvořen online formulář: ODKAZ ZDE

Po zjištění finálních podmínek výzvy budeme pak všechny NNO kontaktovat a dohodneme případně další spolupráci.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova