Strategie MAS

Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS „Přiďte pobejt!“ pro období 2014-2020 byla schválena řídícími orgány dne 8.3.2017.

 

Registrační číslo strategie: CLLD_16_01_047

Hlavním cílem je posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

 

Rozvojové projekty jsou předkládány do vlastních výzev MAS a financovány z několika fondů (ESI).

SCLLD MAS „Přiďte pobejt!“ pro období 2014-2020 zahrnuje programové rámce:

  • Program rozvoje venkova (PRV)
  • Operační program Zaměstnanost (OPZ)
  • Integrovaný regionální operační program (IROP)

 

Financování dle fondů ESI:

Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR): 31 779 000,00 Kč

Evropský sociální fond (ESF): 8 253 500,00 Kč

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV): 12 820 450,00 Kč

 

Dokončení SCLLD a projednání v území

Dokončení SCLLD a projednání v území

Programové rámce v rámci zpracování SCLLD

Jako součást přípravy strategie (SCLLD) rozvoje území na období 2014-2020 pořádala MAS setkání pro podnikatele, zemědělce, obce a příspěvkové organizace i neziskové organizace z území působnosti MAS. Cílem bylo jednak vytvoření databáze záměrů, k jejichž realizaci by mohly dotace MAS přispět, ale také zmapování absorpční kapacity na Jilemnicku. V lednu 2016 byla uspořádána 3 setkání k programovým rámcům SCLLD, kde byla očekávána doplnění a konkrétnější popis informací, které již dříve zazněly v průzkumu v obcích a individuálních i skupinových veřejných rozhovorech z roku 2013-2015. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

celý článek

Pozvánka pro zemedělce a podnikatele

v rámci PRV

Dovolujeme si vás  pozvat na společnou besedu  k dopracování strategie MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. pro začínající plánovací období, která se bude konat dne 3. 2. 2016 od 10 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Jilemnici.

Téma: Rozvojový potenciál území v rámci Programu rozvoje venkova.

Výstup z jednání bude důležitým pokladem pro zaměření strategie MAS „Přiďte pobejt!“do podporované oblasti Programového rámce PRV na období 2015 - 2020.

Prosím o potvrzení Vaší účasti na emailové adrese: masjilemnice@seznam.cz

celý článek

Pozvánka pro zástupce obcí

v rámci IROP

Dovolujeme si vás  pozvat na společnou besedu  k dopracování strategie MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. pro začínající plánovací období, která se bude konat dne 3. 2. 2016 od 15 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Jilemnici

         Téma: Rozvojový potenciál území v rámci Operačního programu IROP

Výstup z jednání bude důležitým pokladem pro zaměření strategie MAS do podporované oblasti Programového rámce IROP na období 2014-2020.

Prosím o potvrzení Vaší účasti na emailové adrese: masjilemnice@seznam.cz

celý článek

Pozvánka pro neziskové organizace

v rámci OP Zaměstnanost

Dovolujeme si vás  pozvat na společnou setkání  k dopracování strategie MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. pro začínající plánovací období, která se bude konat dne 4. 2. 2016 od 14 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Jilemnici

Téma: Rozvojový potenciál území v rámci OP Zaměstnanost – možnost čerpání finančních prostředků MAS

Výstup z jednání bude důležitým pokladem pro zaměření strategie MAS do podporované oblasti Programového rámce OPZ na období 2014-2020.

Prosím o potvrzení Vaší účasti na emailové adrese: masjilemnice@seznam.cz

celý článek

Komunitně vedená strategie Přiďte pobejt pro období 2014-2020

MAS Přiďte pobejt zveřeňuje pracovní verzi strategie pro období 2014-2020. Připomínky ke strategii zasílejte na adresu: vera.noskova@seznam.cz do 27.9.2014.

celý článek
Projednání strategie na období 2014-2020 se zástupci obcíPrůběh přípravy strategiePrůběh přípravy strategiePrůběh přípravy strategiePrůběh přípravy strategie

Průběh přípravy strategie

Během roku 2013 a 2014 zpracovávala MAS návrh strategie pro rozvoj Jilemnicka na období 2014-2020. Do přípravy strategie se zapojilo co nejvíce místních partnerů z veřejné správy, podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací a jednotlivců, kteří mají k území kde žijí, co říci. V přiložených souborech naleznete zápisy z jednotlivých pracovních schůzek.

Soubory ke stažení:

Výstupy z rozhovorů s jednotlivými občany v regionu (160kB)
První veřejné projednání strategie (2114kB)
Cestovní ruch jako přínos pro území (827kB)
Pracovní místa, podnikání, místní výroba a spotřeba, zemědělství (1875kB)
Děti, mládež, vzdělávání a péče o potřebné (1738kB)
Podnikání (441kB)
Představení analytické části zástupcům obcí a diskuse (321kB)
Vize, mise, swot vypracovaná se zástupci obcí (6067kB)
Vize, mise, swot a návrh strategických oblasti s radou MAS (427kB)
Společné jednání s KRNAP (459kB)
Druhé veřejné projednání strategie (2113kB)
Společné jednání s CHKO Jizerské hory (1037kB)
Diskuze k popisu strategických oblastí s radou MAS (586kB)

Pozvánka

Pozvánka na besedu

Zveme Vás na veřejnou besedu k rozvoji našeho regionu

 Dne 24.června 2014

od 15:00 hodin

v zasedací místnosti Městského úřadu v  Jilemnici

Beseda proběhne pod vedením paní Blaženy Huškové

celý článek

Pozvánka

Zveme vás na společnou besedu  nad současným stavem a budoucí podobou území MAS „Přiďte pobejt!“o.s., která se bude konat:
27.března od 13:00 hod zasedací místnosti Městského úřadu v Jilemnici.
Debata k tématu: Rozvojový potenciál území.
Výstup z jednání bude důležitým pokladem pro zaměření strategie MAS do podporovaných oblastí na období 2014-2020.
Beseda proběhne pod vedením paní Blaženy Huškové

celý článek
Integrovaná strategie rozvoje území

Integrovaná strategie rozvoje území

Během roku 2013 až 2014 zpracuje MAS "Přiďte pobejt!"o.s. návrh rozvojové strategie pro náš region na období 2014 - 2020. Do přípravy strategie zapojí co nejvíce místních partnerů - zástupců veřejné správy, podnikatelů a zemědělců, neziskových organizací i jednotlivců, kteří mají k území, kde žijí, co říci.

celý článek
Připravy strategie v plném proudu

Připravy strategie v plném proudu

Přes léto jsme nezaháleli

Zveme vás na další společná jednání nad současným stavem a budoucí  podobou území MAS „Přiďte pobejt!“:


Plánované
druhé veřejné projednání připravované strategie10. října 2013 v Jilemnici se NEKONÁ.  Sejdeme se patrně v listopadu, po upřesnění metodiky k vypracování strategie kompetentními orgány

Máme již za sebou:

12.  září 2013   - Debata k inovacím, setkání s podnikateli
8. srpna 2013  -  Téma: Děti a mladí – vzdělávání, školství, pracovní místa, volný čas
Péče o potřebné
18. července. 2013 - Téma: Pracovní místa, podnikání, místní výroba a spotřeba, zemědělství
Místní pospolitost, vztahy, spolky, život v obcích, vedení obcí, spolupráce a komunikace

Všechna setkání proběhla pod vedením paní Blaženy Huškové

Prosíme o potvrzení účasti na: vera.noskova@seznam.cz

celý článek

Proběhla první veřejná debata k ISRÚ

Sešli jsme s k projednání Integrované strategii rozvoje území. Vaše názory a postřehy jsme zaznamenali a budou zapracovány do připravovaného dokumentu.

Diskutovaná témata naleznete zde.

celý článek
První veřejné projednání

První veřejné projednání

Vážené dámy a vážení pánové,

mnozí z vás jistě zaznamenali, že v souvislosti s blížícím se novým programovacím obdobím Evropské unie (2014 – 2020) probíhá zpracování nového strategického rozvojového dokumentu – tzv. Integrované strategie rozvoje území – pro území, které je v péči Místní akční skupiny „Přiďte pobejt!“o.s. Na rozdíl od předchozích let, kdy se místní akční skupina zabývala  rozvojem venkova, bude v příštím období mít možnost čerpat finanční prostředky z více operačních programů a rozvojová strategie musí tedy zahrnovat nejen „venkovská“ témata, ale také objasnit sociální a zdravotní, školství, dopravu, kulturu apod.

 

Do zpracování nové rozvojové strategie pro území  MAS „Přiďte pobejt!“o.s.  jsme se pustili v březnu letošního roku (v této počáteční fázi jsme se věnovali zejména sběru analytických dat a  rozhovorům s některými zástupci veřejné správy, neziskových organizací a firem)  a máme připraveny první  výstupy, které bychom vám rádi předložili.  

 

Dovolujeme si vás tedy pozvat na společné jednání nad současným stavem a budoucí podobou území MAS „Přiďte pobejt!“o.s., které se bude konat ve středu 19. června ve 14:30 hodin v přísálí SD Jilm v Jilemnici.

Sejdeme se u lehkého občerstvení ve 14.00 a vlastní jednání zahájíme ve 14.30 hod.

 

V první části jednání vám představíme závěry z hodnocení dosavadního vývoje a současného

stavu rozvoje území  působnosti MAS “ Přiďte pobejt!“o.s. a ve facilitované diskusi se budeme těšit na vaše doplnění, postřehy, komentáře, kritické názory. Po krátké přestávce se budeme věnovat

problémovým okruhům, které z hodnocení vyplývají, a soustředíme se zejména na návrh

takových rozvojových směrů a konkrétních projektů, jejichž výsledkem bude společně definovaná budoucí podoba území působnosti MAS „Přiďte pobejt!“o.s.: , kde se dobře žije místním obyvatelům, kde rádi zůstávají mladí lidé, kam rádi přijíždějí turisté, kde se jezdí po nerozbitých silnicích, je dostatek pracovních míst a funguje přátelská obecní pospolitost. 

Jednání ukončíme v 18.00.

Chcete-li nám usnadnit organizaci setkání, informujte, prosím, o své účasti do 10.6.

telefonicky nebo e-mailem manažerku MAS PP Věrku Noskovou,  mob.605 557 126,

email  vera.noskova@sezna.cz.

 S případnými dotazy či návrhy týkajícími se programu jednání se obracejte na

Blaženu Huškovou, e-mail blahuska@seznam.cz, tel. 602 684 718. Neváhejte předat toto pozvání svým kolegům, přátelům a známým  -  čím více názorů, tím pestřejší diskuse a tím větší pravděpodobnost, že se nám společně podaří přijít s přínosnými a životaschopnými náměty

pro  náš region.

Na setkání se těší

Věra Nosková,  manažerka MAS „Přiďte pobejt!“o.s.

Blažena Hušková, externí konzultantka

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova