EU Logo

MAP - Místní akční plán vzdělávání pro Jilemnicko

Co je MAP? MAP je místní akční plán kvalitního a inkluzivního vzdělávání.
Komu je určen? Dětem předškolního, základního i zájmového a neformálního vzdělávání a všem, kteří se na tomto vzdělávání podílejí tedy pedagogům, rodičů, zřizovatelům škol (tj. většinou obcím) a dalším aktérům ve vzdělávání.
Jaký má cíl? Společně informovat, vzdělávat a plánovat partnerské aktivity při řešení problémů regionu.

Kde působí? V regionu západních Krkonoš, na území těchto obcí a měst:
Benecko, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Horní Branná, Jestřabí v Krkonoších, Jilemnice, Kruh, Levínská Olešnice, Martinice v Krkonoších, Mříčná, Peřimov, Poniklá, Roztoky u Jilemnice, Studenec, Svojek, Víchová nad Jizerou, Vítkovice, Jablonec nad Jizerou, Paseky nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou a Vysoké nad Jizerou.

Nositelem projektu je MAS „Přiďte pobejt!“, partnerem je Jilemnicko – svazek obcí.

Témata vzdělávacích akcí

MAP Jilemnicko sbírá návrhy vzdělávacích aktivit, které by vás, pedagogy, zajímaly a které byste chtěli na Jilemnicku realizovat. V rámci projektu MAP Jilemnicko pořádáme vzdělávací akce jako semináře, workshopy, diskuze aj., které jsou pro účastníky zdarma (pedagogové, rodiče, ředitelé, zřizovatelé). Pojďte MAPovat s námi a pomozte nám sesbírat zajímavé nápady na vzdělávání, lektory apod., které mohou pomoci i ostatním kolegům. Níže naleznete odkaz na sdílenou tabulku, kde můžete zapisovat svoje návrhy. Pokud by Vám tato forma nevyhovovala, zašlete téma elektronickou poštou na adresu sulanova.lenka@gmail.com. Návrhy přijímáme do termínu 25. 8. 2017.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FbIY9vAQICUMzW1w-Sj50T3TvGLtWeryGYB-UkjfyTo/edit?usp=sharing

5. jednání Řídícího výboru

Řídící výbor projektu MAP Jilemnicko se sešel na svém 5. zasedání. Jednání se uskutečnilo 31. 8. 2017 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Jilemnice. I přeš nižší účast byl Řídící výbor usnášeníschopný a schválil tak řadu důležitých dokumentů - Strategický rámec (verze 5), Memorandum o spolupráci a Program vzdělávacích aktivit. Členové ŘV byli informováni o dalších aktivitách v MAPu, zejména o tvorbě Akčního plánu, jenž se bude realizovat na podzim toho roku. Podrobnější informace naleznete v Zápise z 5. jednání ŘV.

Soubory ke stažení:

Pozvánka na 5. jednání ŘV (642kB)
Program jednání_5. ŘV (378kB)
Zápis z jednání_5. ŘV (597kB)

4. setkání Řídícího výboru

v úterý 31. ledna 2017

4. setkání Řídícího vvýboru, výkonného orgánu MAP Jilemnicko, úspěšně proběhlo. Přítomní členové ŘV (11 - nadpoloviční většina) schválili akualizovaný Strategický rámec MAP Jilemnicko, vyslechli zprávu o připravovaném ročním hodnocení projektu a sdělovali si zkušenosti s aktivitami spolupráce a vzdělávání, které projekt nabízí. Více viz zápis.

celý článek
Výběrové řízení

Výběrové řízení

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. vyhlašuje dne 18.1.2017 výběrové řízení na obsazení pozice

v rámci realizace projektu Místní akční plán Jilemnicko.

 

Hlavní manažer projektu

 MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.  je nezisková organizace se sídlem v Jilemnici, jejíž hlavní činností je realizace komunitně vedeného místního rozvoje území. Projekt MAP je realizován z výzvy č. 02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV, kterou vyhlásil Řídící orgán OP VVV dne 8. září 2015.

MAP je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního zdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem projektu je podporovat společné plánování nebo sdílení aktivit v území, zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách, s důrazem na podporu škol se slabšími výsledky, zlepšit spolupráci formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka. Hlavním přínosem realizace MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v daném regionu.

 

Náplň práce

Hlavní manažer projektu odpovídá za ucelené řízení a výkon projektového managementu projektu s rozpočtem cca 3,2 mil. Kč financovaného z výzvy  02_15_005 Místní akční plány rozvoje vzdělávání v prioritní ose 3 OP VVV.

 • komplexní řízení a administrace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jilemnice v souladu s podmínkami příjemce dotace,
 • monitorování postupu prací, harmonogramu, kontrola věcného plnění aktivit projektu členy odborného týmu,
 • řízení změn projektu,
 • zpracování průběžných a monitorovacích zpráv projektu, účast na kontrolách projektu,
 • zpracování  strategického rámce, akčního plánu ve spolupráci s realizačním  a odborným týmem,
 • vedení realizačního týmu projektu, zajištění aktivity Řídícího výboru – odborní garanti + pracovní skupiny, příprava podkladů pro jednání, zpracování zápisů, vykonávání dílčíchadministrativních prací, archivace dokumentů apod.,
 • sběr dat a monitoring území, vč. analýz plynoucích z monitoringu území
 • organizace jednání, akcí, seminářů,
 • komunikace se zájmovými skupinami,
 • zajišťování PR projektu,
 • komunikace s dalšími týmy MAP v ČR,

 

Požadujeme

 •  dokončené VŠ vzdělání (vzdělání pedagogického směru výhodou),
 • zkušenosti s projektovým a dotačním managementem, znalosti a dovednosti odpovídající popisu kvalifikačního standardu „Manažer projektu“ v Národní soustavě kvalifikací, č.  (kód: 63-007-R) - certifikát výhodou
 • zkušenosti s tvorbou a řízením projektů či strategií,
 • zkušenosti s vedením týmu,
 • schopnost týmové práce,
 • schopnost vystupovat před skupinou lidí,
 • asertivní komunikace, orientace na výsledek, důslednost, spolehlivost a samostatnost, komunikativnost, organizační schopnosti,
 •  pozitivní přístup ke změnám
 •  výborná znalost práce na PC – kancelářské programy Word, Excel, Outlook,
 •  řidičský průkaz skupiny „B“, automobil z důvodu nutnosti pohybu po regionu,

 

Oceníme

 •  orientaci v oblasti pedagogických přístupů, školství, inovativních metod, komunitní práce výhodou,
 • orientace v operačních programech 2014 – 2020,
 • znalost práce v systému MS2014+,
 • znalost místního prostředí, pozitivní vztah k regionu a k jeho rozvoji,

 

Nabízíme

 • 1,0  pracovní úvazek na dobu určitou do 31. 1. 2018 se zkušební dobou 3 měsíce a s možností prodloužení v návazném projektu nebo dalších aktivitách organizace,
 • předpoklad nástupu únor 2017,
 • odpovídající platové ohodnocení,
 • místo výkonu práce v Jilemnici a terénu v dotčeném území MAP (ORP Jilemnice a Vysoké nad Jizerou), částečně možná práce z domova
 • práci v malém kolektivu,
 • kreativní práci, možnost uplatnění vlastních inovací

 

Požadované dokumenty v přihlášce

 •  motivační dopis v rozsahu max. 1 strany A4 včetně očekávaného hrubého měsíčního příjmu,
 •  profesní (strukturovaný) životopis s kontaktními údaji vč. referencí pro ověření údajů,
 • doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání, doložení dalších skutečností uváděných v CV,
 • přehled se zkušenostmi v oblasti projektového a dotačního managementu,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů)

 

Dokumenty doručte nejpozději do 26. 1. 2017 na adresu:

MAS „Přiďte pobejt!“ z. s., Zvědavá ulička 50, Jilemnice 514 01

Obálku označte „VŘ – neotvírat“.

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru v kanceláři MAS „Přiďte pobejt!“ z. s., Zvědavá ulička 50, Jilemnice  dne 30.1.2016.

 

Pokud se v tomto termínu nemůžete zúčastnit, uveďte tuto skutečnost prosím již v motivačním dopise.

Více informací u Věry Noskové, výhradně na emailu masjilemnice@seznam.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodů kdykoli v jeho průběhu zrušit, nebo nevybrat žádného zájemce.

celý článek

Předvánoční setkání s partnerem projektu

Jilemnicko - svazek obcí

Na posledním předvánočním setkání Valné hromady Jilemnicka - Svazku obcí, partnera MAP Jilemnicko, byli starostové seznámeni mimo jiné i s pracovními výstupy MAP Jilemnicko a plány na rok 2017. Všichni zúčastnění si odnesli podrobnou zprávu o všech těchto aktivitách MAP – viz příloha a poděkování za spolupráci.

celý článek
Setkání Řídícího výboru

Setkání Řídícího výboru

Dne 8. prosince 2016 od 13 hodin se v zasedací místnosti Městského úřadu v Jilemnici uskutečnilo setkání Řídícího výboru MAP Jilemnicko. Sešlo se 13 zástupců Výboru, na jednání se přišli podívat také 4 hosté. Přítomní vyslechli zprávu o činnnosti týmu MAP a plány na rok 2017. Další schůzka bude v lednu 2017.

celý článek

Strategický rámec MAP Jilemnicko

Řídící výbor schválil první verzi Strategického rámce MAP Jilemnicko. Jeho znění naleznete v přiloženém souboru.

celý článek
Tvorba MAP Jilemnicko

Tvorba MAP Jilemnicko

Setkání s veřejností a pracovních skupin

V rámci tvorby MAP Jilemnicko proběhla dvě otevřená setkání pro veřejnost. Dále bude MAP rozpracován v rámci setkávání pracovních skupin.

celý článek
Řídící výbor

Řídící výbor

MAP Jilemnicko má ustaven Řídící výbor, který je hlavním představitelem a pracovním orgánem partnerství MAP. Řídící výbor plánuje tvorbu a schvaluje Místní akční plán.

Zápis z ustavujícího jednání 18. 4. 2016 naleznete v příloze. Statut a Jednací řád ŘV naleznete v příloze

S

Zápis ze schválení Stretagického rámce MAP Jilemnicko dne 22.7. naleznete v příloze

celý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova