Řídící a administrativní schopnosti MAS

(projekt ve fázi realizace)

 

Program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002073

Doba realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2023

 

Cílem projektu je zajištění řídících a administrativních schopností MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. při plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS „Přiďte pobejt!“ na období 2014-2020.

Výstupy projektu:

   −   Podpora činnosti MAS (budování kapacit, odborná příprava a vytváření sítí za účelem vypracování a provádění SCLLD, vzdělávání zaměstnanců, aktivity spojené s realizací SCLLD)

   −   Animace SCLLD (aktivity spojené s propagací, osvojováním příkladů dobré praxe, realizace seminářů pro žadatele a příjemce k vyhlašovaným výzvám MAS apod.)

   −   Animace škol a školských zařízení v OP VVV (metodická pomoc, školení, konzultační a další činnost školským zařízením pro efektivní a snazší čerpání šablon OP VVV)

 

Celkové náklady projektu: 11 890 445,62 Kč

Spolufinancování z ESI fondů: 11 295 923,33 Kč

 

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání MAS

Projekt ve fázi realizace

 

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016566

Fyzická realizace projektu: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022
Výzva: Výzva č. 02_18_071 pro Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v prioritní ose 3 OP

 

Cílem projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání.Žadatelem je MAS "Přiďte pobejt!" z. s. (MAS je zodpovědná za řízení projektu), zapojeno je pět partnerů s finančním příspěvkem (Oblastní charita Jilemnice, JANOVKA, z.s., SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Žďár u Staré Paky, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Čistá u Horek, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Martinice), kteří budou vykonávat povinně volitelné aktivity:

  • Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace ve vzdálenosti 10 a více km
  • Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s / bez financování osobních nákladů
  • Tandemové neformální vzdělávání s / bez financování osobních nákladů
  • Projektový den v klubovně s / bez financování osobních nákladů
  • Projektový den mimo klubovnu

 

Celkové náklady projektu: 1 393 311,00 Kč

Spolufinancování z ESI fondů: 1 393 311,00 Kč

 


→ UKONČENÉ PROJEKTY

MAP Jilemnicko II.

Projekt MAP Jilemnicko II. navazuje na realizaci projektu MAP Jilemnicko a je zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání v území ORP Jilemnice a Města Vysoké n. J. Hlavním přínosem projektu je pokračování tvorby a rozvoje udržitelného systému plánování, komunikace a partnerství aktéru ovlivňujících předškolní a základní vzdělávání ve výše uvedeném území. Podstatnou součástí projektu je i realizace implementačních aktivit nastavených v rámci realizace projektu MAP I. 

 

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008605

Doba realizace projektu: 1. 2. 2018 - 31. 1. 2022
Výzva: Výzva č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání II v prioritní ose 3 OP

Hlavním cílem projektu MAP Jilemnicko II. je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání prostřednictvím společného informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit. 

 

Celkové náklady projektu: 10 606 776,99 Kč

Spolufinancování ze státního rozoičtu ČR a ESI fondů: 10 606 776,99 Kč

celý článek

Podpora IT vybavení žáků ZŠ pro distanční výuku na Jilemnicku

Program: Nadace ČEZ - Grantové řízení: Podpora regionů 2020

Doba realizace: 4. 11. 2020 - 31. 1. 2021

Účelem projektu je zajistit rovné příležitosti ke vzdělání pro každé dítě na území MAS "Přiďte pobejt!".  Dle provedeného šetření stále žijí v našem regionu rodiny s dětmi, které jsou v nepříznivé životní situaci a nemají potřebné vybavení pro distanční výuku a zejména pak pro účast v on-line vyučování.Předmětem projektu je tak pořízení IT techniky (notebooky a tablety) se základním SW vybavením pro potřebné žáky základních škol na území MAS "Přiďte pobejt!" z. s. 

V území naší MAS působí 17 základních škol (z toho 5 malotřídních a 12 plnotřídních-devítiletých). Všechny plnotřídní školy využívají výukové platformy (GSuite nebo MS Teams). Malotřídní školy díky své specifikaci 1. stupně využívají spíše aplikace typu WhatsApp, Skype apod.

Předmětem projektu byl nákup výpočetní techniky. Pořízeno bylo 9 tabletů a 7 notebooků.

Celkové náklady projektu: 107 000,00  Kč

Spolufinancování z nadace ČEZ: 107 000,00 Kč

 

celý článek

Podpora činnosti MAS "Přiďte pobejt!" na rok 2020

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu činnosti MAS.

 

Číslo smlouvy: OLP/860/2020

Doba realizace projektu: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Celková výše dotace: 120 000,00 Kčcelý článek

Podpora činnosti MAS "Přiďte pobejt! z. s. na rok 2019

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu činnosti MAS.

 

Číslo smlouvy: OLP/663/2019

Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Celková výše dotace: 120 000,00 Kčcelý článek

Podpora činnosti MAS "Přiďte pobejt! z. s. na rok 2018

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu činnosti MAS.

 

Číslo smlouvy: OLP/2070/2018

Doba realizace projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

Celková výše dotace: 120 000,00 Kčcelý článek

MAP Jilemnicko

(projekt ukončen)

MAP Jilemnicko neboli místní akční plán kvalitního a inkluzivního vzdělávání pro území působnosti MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.

 

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000139

Doba realizace projektu: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2018
Výzva: Výzva č. 02_15_005 - Místní akční plány rozvoje vzdělávání
Partner: Jilemnicko - svazek obcí

 

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, zlepšit spolupráci formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka, ve smyslu akce KLIMA shrnující podstatné složky kvality škol - Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele a Aktivizující formy učení.

 

Celkové náklady projektu: 3 215 794,96 Kč

Spolufinancování ze státního rozpočtu a ESI fondů: 3 215 794,96 Kč

 


celý článek

Podpora činnosti MAS "Přiďte pobejt! z. s. na rok 2017

(projekt ukončen)

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu činnosti MAS.

 

Číslo smlouvy: OLP/1122/2017

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

Celková výše dotace: 120 000,00 Kčcelý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova