Řídící a administrativní schopnosti MAS

(projekt ve fázi realizace)

 

Program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002073

Doba realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2023

 

Cílem projektu je zajištění řídících a administrativních schopností MAS „Přiďte pobejt!“ z. s. při plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS „Přiďte pobejt!“ na období 2014-2020.

Výstupy projektu:

   −   Podpora činnosti MAS (budování kapacit, odborná příprava a vytváření sítí za účelem vypracování a provádění SCLLD, vzdělávání zaměstnanců, aktivity spojené s realizací SCLLD)

   −   Animace SCLLD (aktivity spojené s propagací, osvojováním příkladů dobré praxe, realizace seminářů pro žadatele a příjemce k vyhlašovaným výzvám MAS apod.)

   −   Animace škol a školských zařízení v OP VVV (metodická pomoc, školení, konzultační a další činnost školským zařízením pro efektivní a snazší čerpání šablon OP VVV)

 

Celkové náklady projektu: 11 890 445,62 Kč

Spolufinancování z ESI fondů: 11 295 923,33 Kč

 

MAP Jilemnicko

(projekt ukončen)

MAP Jilemnicko neboli místní akční plán kvalitního a inkluzivního vzdělávání pro území působnosti MAS „Přiďte pobejt!“ z. s.

 

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000139

Doba realizace projektu: 1. 1. 2016 - 31. 1. 2018
Výzva: Výzva č. 02_15_005 - Místní akční plány rozvoje vzdělávání
Partner: Jilemnicko - svazek obcí

 

Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, zlepšit spolupráci formálního a neformálního vzdělávání a ostatních služeb v místě pro rozvoj potenciálu každého žáka, ve smyslu akce KLIMA shrnující podstatné složky kvality škol - Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora učitele a Aktivizující formy učení.

 

Celkové náklady projektu: 3 215 794,96 Kč

Spolufinancování z ESI fondů: 3 215 794,96 Kč

 


celý článek

Podpora činnosti MAS

(projekt ukončen)

Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu činnosti MAS.

 

Číslo smlouvy: OLP/1122/2017

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

Celková výše dotace: 120 000,00 Kčcelý článek
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova