Pracovní skupiny

Pracovní skupiny projektu jsou jeden z nejdůležitějších článků projektu, který se podílí na rozvoji a aktualizaci MAP, strategickém plánování a zpracování analýz projektu. Pracovní skupiny tvoří místní lídři, ředitelé, pedagogové, experti apod., zřizovatelé apod. dle relevance příslušné skupiny. V rámci projektu MAP Jilemnicko II. existují tyto pracovní skupiny:

PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Do činnosti PS budou zapojeni učitelé a lídři/experti z daného území. Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. V PS musí být zapojen minimálně jeden odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání. PS se schází minimálně 4x ročně.

Důležitou náplní je dále projednávání dokumentů a podkladů v rámci realizaci Místního akčního plánování.

PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

Do činnosti PS budou zapojeni učitelé a lídři/experti z daného území. Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce této PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. PS se schází minimálně 4x ročně.

Jako konzultant bude k jednání PS přizván odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření, např. zkušený učitel či speciální pedagog ze školy speciální nebo z jiné poradenské organizace věnující se dětem a žákům se SVP nebo pracovník PPP/SPC nebo certifikovaný lektor. Máte-li návrh, kdo by tuto pozici mohl zastávat sdělte nám kontakt v poznámce na závěr přihlášky do pracovní skupiny.

Dále se tato PS aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP.

PS pro financování

PS je rovnoměrně složena ze zástupců obcí v území (zřizovatelů), ředitelů škol (nebo jejich zástupců) a odborníků. Schází se minimálně 4x ročně.

Činností PS bude plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit ve strategickém rámci MAP.  Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.). PS se bude aktivně podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP, bude připravovat podklady pro rozhodování Řídicího výboru a aktivně se podílet na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. 

PS se může zabývat i dalšími tématy: prioritizace investičních záměrů v SR MAP – nastavení optimální sítě škol a školských zařízení v území, posouzení zdůvodnění potřebnosti,využitelnosti, efektivity a udržitelnosti investičních záměrů předkládaných do SR MAP v kontextu daného území (využití metod prioritizace investice, popsaných v Postupech MAP II), vytvoření návrhu jednotné metodiky financování provozu škol a školských zařízení na daném území, která bude garantovat kvalitní zázemí pro počáteční vzdělávání na všech školách v regionu. Součástí může být i zvážení možnosti společného postupu při nákupu energií a dalších komodit vedoucích k úsporám. Důležitou sférou, kterou se pracovní skupina může zabývat, je podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Jedná se o právní, správní, personální, finanční, účetní, manažerské poradenství a možnost pomoci při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.

PS pro rovné příležitosti

Do PS budou zapojeni zřizovatelé a ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci, pracovníci s dětmi a mládeží a poradenských zařízení, další odborníci a rodiče. Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol. PS je určena také k řešení přechodů ve vzdělávání (MŠ/ZŠ, první a druhý stupeň ZŠ, ZŠ/SŠ, ZŠ/víceletá gymnázia). Schází se minimálně 4x ročně. Práce členů PS se bude odvíjet podle Metodiky rovných příležitostí ve vzdělávání pro prioritní osu 3 OP VVV, která byla schválena vládou ČR a je pro nositele projektu MAP II závazná.

PS na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. PS také vytváří popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu. PS pro rovné příležitosti se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. 

Pro nastavení rovných příležitostí a snížení selektivity vzdělávacího systému je potřeba, aby MAP nastartoval a naplánoval udržitelné aktivity a procesy, musí tedy spolupracovat s PS pro financování. Tyto aktivity musí být zařazeny v SR MAP v rámci aktivit škol nebo aktivit spolupráce a následně v akčním plánu. 

V rámci PS se mohou setkávat zástupci i dalších institucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního za účelem společného plánování vzájemné spolupráce na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření při řešení různých situací nebo pro vytváření komplexního systému péče o rodinu a děti.

Zapojte se do činnosti PS

Chcete se stát členem pracovní skupiny? Máte zkušenosti s příslušným tématem a máte ostatním a MAPu co říci? Nebo máte jen nápady a inovace, jak by šly "věci" dělat lépe a nikdo Vás nevyslyší? Pak hledáme právě Vás. Kontaktujte nás, prosím. Rádi si vyslechneme Váš názor!

Kontatkní údaje:

Lenka Šulanová, sulanova.lenka@gmail.com, 737 387 281

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
logo eu logo leader logo program rozvoje venkova